Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

MÔ HÌNH SỐ ĐỊA HÌNH


Khái niệm
Mô hình số địa hình (DTM) là các mô hình số miêu tả bề mặt mặt đất nhưng không bao gồm các đối tượng vật thể trên đó.
Mô hình số bề mặt (DSM) là một mô hình số độ cao miêu tả bề mặt mặt đất và bao gồm cả các đối tượng vật thể trên đó như nhà cửa, cây, đường giao thông... Mô hình bản đồ 3D (3D cartographic model - 3DCM) là mô hình mô tả trừu tượng (có khái quát hoá) một hay nhiều khía cạnh của thế giới thực.
Mô hình địa hình 3D (3D topo-cartographic model - 3DTCM) là mô hình bề mặt mặt đất bao gồm các đối tượng vật thể trên đó được khái quát hoá và ký hiệu hoá ở một mức độ nhất định theo nguyên tắc bản đồ.
Mô hình địa hình 3D là bản đồ số trong đó bề mặt mặt đất và các đối tượng vật thể trên đó được khái quát hoá, ký hiệu hoá ở một mức độ nhất định theo nguyên tắc bản đồ, được gán thuộc tính và hiển thị trong môi trường lập thể.
Cấu trúc cơ bản của Mô hình địa hình 3D được thể hiện ở hình 1 bao gồm hai thành phần chính là mô hình số độ cao DEM và các đối tượng địa hình trên đó.
Hình 1 Các nội dung chính của mô hình Mô hình địa hình 3D
Mô hình số độ cao DEM :
Đây là một nội dung rất quan trọng của Mô hình địa hình 3D. Tất cả các yếu tố nội dung khác của bản đồ đều được thể hiện trên nền DEM.
Các đối tượng địa hình 3D :
Các đối tượng nằm ngay trên bề mặt DEM: Nhóm đối tượng này bao gồm các đối tượng dạng đường, vùng, điểm không có thể tích nằm ngay trên bề mặt DEM như đường giao thông, bãi cỏ, điểm khống chế ...
Các đối tượng nằm nổi trên bề mặt DEM: Nhóm này bao gồm nhà, công trình xây dựng, tường rào, các loại dây dẫn, các đối tượng thực vật...có chiều cao tương đối lớn so với mặt DEM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét